هیچگـاه نگـــران حـرف های مردم نبــاش،

همین ڪه وقتشـان را میگـذارند ،

تا پشت سرت حرف بزننـد ،

یعنی شخـص مهمی هستی

 

T.me/NiliTarin