هنگام خارج شدن از حمّام بر دو پاى
خود آب سرد بريز ؛ اين كار بيمارى را
از بدنت بيرون مى كند.

فواید:
?دفع واریس
?ایمنی از سردرد
?جلوگیری از سرماخوردگی