به گزارش معراج به نقل از خبرگزاری مهردیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رییس قوه قضاییه